Fries gedicht ; heit fan myn bêrn

Heit fan myn bêrn

Dysels kwyt rekke ûnderweis

Soms binne der fan dy dagen ..
Die skoften matte duorrje
Wersto betinke mast, hoe it ek alwer wie.

Ik libje noch. Ek al fielt it dat myn hert út myn boarst is lutsen efkes troch elkoar skuodde en wer syn eigen plak hat ien nom.
Ik wurd sterker, ik mat sterker wurde..

It docht sa seer , leafde ferlit my net.
Myn leafste ferjit mei net.

Ik wol sliepe yn dyn earms.

Do bist it foar my. Do bist de heit fan myn bêrn.