Onmisbaar Bernegelok

As ik werom tink oan myn jeugd, dan tink ik oan twa talen.
Ik denk aan hoe ik in het Fries en in het Nederlands een broodje kon gaan halen.

Ik denk weer terug aan urenlang spelen bij Pake en Beppe,
alle tiid fan de wrâld, ik hoegde my echt nea te reppen.

As in lyts berntsje de wrâld ûntdekke en bemasterje,
En als je dan ouder word laat je al je kinderangsten achter je.

Met de leeftijd komt naar die zorgeloosheid wel een groot gemis,
hast dyn húswurk wol ôfmakke? Jawis!

Hoe âlder ast wurdst hoe mear ferantwurdlikheid ast ha moast.
School, werk en alle taken houden je stevig vast.

Wat verlang ik soms toch terug aan die dagen zo zorgeloos en vrij.
Dat berntsje dat sa blier wie en sa frij; dy blidens is no al lang foarby.

Ik soe wolle dat ik noch efkes ien kear sa koe boartsje.
Misschien vind dat kinderlijk geluk dan weer een plekje in mijn hartsje.